Conditii specifice 2017 – transfer/ pretransfer

 

Nr. crt. Condiții specifice de ocuparea posturilor didactice Grilă de evaluare
1. Probă practică/ scrisă (inspectie la clasă) – notă minimă 9,00; 10
2. Calificativul  ”Foarte bine” în ultimii 3 ani 10
3. Cursuri de specialitate 10
4. Activitate de coordonare şi formare în specialitate dovedită prin documente 10
5. Participarea în proiecte naționale și europene 10
6. Performanțe dovedite în pregătirea elevilor la clasă 10
7. Rezultate ale elevilor obtinute in activitati scolare si extraşcolare cu impact la nivel local/judeţean/interjudeţean/ naţional/ internaţional 10
8. Minim grad didactic II 10
9. Portofoliu cu activități didactice școlare și extrașcolare 20